Poznaj nas. TERAZ!

Centrum Medyczne Revita to wyjątkowe miejsce stworzone dla przedsiębiorców ceniących profesjonalizm oraz troskliwą opiekę nad pracownikami.
Szanowni Państwo!
Wprowadziliśmy nowoczesny system kolejkowy i system informatyczny, aby usprawnić funkcjonowanie naszej placówki.
Zakup realizowany w ramach projektu „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita”
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0020/20-00

Referencje

REVITA Centrum Medyczne s. c. realizuje projekt „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Umowa o dofinansowanie
nr POPW.01.04.00-20-0020/20-00

W ramach niniejszego projektu realizowane są działania, wynikające wprost z rekomendacji wskazanych w Strategii Wzorniczej:

- Zaprojektowanie we współpracy z projektantami wzornictwa, dostosowanej do potrzeb rynku i użytkowników usługi medycyny estetycznej ReNew Face&Body,

- Wdrożenie systemu IT opartego na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach informatycznych, poszerzenie możliwości technologicznych,

- Zmiany w strukturze organizacyjnej, tj. powołanie zespołu kreatywnego odpowiedzialnego za projektowanie i wprowadzanie nowych produktów oraz zaszczepienie w firmie na stałe metodyki zarządzania wzornictwem,

- Zwiększenie udziału zaawansowanych technologii w procesach świadczenia usług

- Zmiana wizerunkowa

Projekt realizowany jest w oparciu o rekomendacje ujęte w zatwierdzonej Strategii Wzorniczej.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej i implementacja procesów wzorniczych w działalności CM Revita, poprzez zaprojektowanie wzornicze innowacji produktowych, o zdefiniowanych w Strategii cechach oraz wdrożenie ich do działalności gospodarczej, w okresie realizacji projektu. Wzrost konkurencyjności nastąpi również poprzez wdrożenie pozostałych innowacji.

Celami krótkoterminowymi są też:

a) zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem, wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej,

b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty firmy - dopasowanie jej do oczekiwań odbiorców i do trendów,

c) poszerzenie rynku zbytu i pozyskanie nowych klientów,

d) wzmocnienie pozycji firmy na rynku medycyny estetycznej i medycyny pracy,

e) unowocześnienie zasobów technicznych firmy,

f) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Ww. cele zostaną osiągnięte dzięki zakupom środków trwałych, WNiP i usług doradczych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej w postaci istotnie zmienionej (znacząco ulepszonej) usługi o roboczej nazwie ReNew Face&Body obejmującej zespół usług medycyny estetycznej.

Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 3 498 500,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 2 296 299,00 PLN.

 

Revita Centrum Medyczne s.c.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pod nazwą:
"Rozwój przedsiębiorstwa Revita Centrum Medyczne s.c. w oparciu o innowacje wzornicze"

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowych usług oraz poprawa efektywności pracy w ramach obecnie świadczonych usług. Zakłada się, że poprzez ekspercką analizę potencjału naszej firmy we wszystkich obszarach jej działania uda się zdiagnozować kwestie wymagające poprawy i optymalizacji, a także przestrzeń, w której powstaną zupełnie nowe usługi, jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. Planuje się jak najlepiej wykorzystać zarówno zgromadzony już potencjał firmy, jak i nadarzające się okazje płynące ze strony trendów na rynku.

Wartość projektu: 113 160.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 96 186.00 PLN

„BON ANTYWIRUSOWY”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR bon67

Firma REVITA Centrum Medyczne Spółka Cywilna Ewa Łuniewska, Cezary Rokicki otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bon antywirusowy”, umowa o powierzenie grantu nr BON67.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych i nietechnologicznych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość projektu: 85 402,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 64 169,10 PLN