Poznaj nas. TERAZ!

Centrum Medyczne Revita to wyjątkowe miejsce stworzone dla przedsiębiorców ceniących profesjonalizm oraz troskliwą opiekę nad pracownikami.

Referencje

REVITA Centrum Medyczne s. c. realizuje projekt „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w CM Revita”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję Umowa o dofinansowanie
nr POPW.01.04.00-20-0020/20-00

W ramach niniejszego projektu realizowane są działania, wynikające wprost z rekomendacji wskazanych w Strategii Wzorniczej:

- Zaprojektowanie we współpracy z projektantami wzornictwa, dostosowanej do potrzeb rynku i użytkowników usługi medycyny estetycznej ReNew Face&Body,

- Wdrożenie systemu IT opartego na nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach informatycznych, poszerzenie możliwości technologicznych,

- Zmiany w strukturze organizacyjnej, tj. powołanie zespołu kreatywnego odpowiedzialnego za projektowanie i wprowadzanie nowych produktów oraz zaszczepienie w firmie na stałe metodyki zarządzania wzornictwem,

- Zwiększenie udziału zaawansowanych technologii w procesach świadczenia usług

- Zmiana wizerunkowa

Projekt realizowany jest w oparciu o rekomendacje ujęte w zatwierdzonej Strategii Wzorniczej.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej i implementacja procesów wzorniczych w działalności CM Revita, poprzez zaprojektowanie wzornicze innowacji produktowych, o zdefiniowanych w Strategii cechach oraz wdrożenie ich do działalności gospodarczej, w okresie realizacji projektu. Wzrost konkurencyjności nastąpi również poprzez wdrożenie pozostałych innowacji.

Celami krótkoterminowymi są też:

a) zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem, wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności bieżącej,

b) dywersyfikacja dotychczasowej oferty firmy - dopasowanie jej do oczekiwań odbiorców i do trendów,

c) poszerzenie rynku zbytu i pozyskanie nowych klientów,

d) wzmocnienie pozycji firmy na rynku medycyny estetycznej i medycyny pracy,

e) unowocześnienie zasobów technicznych firmy,

f) efekty finansowe: zwiększenie sprzedaży i wzrost przychodów firmy.

Ww. cele zostaną osiągnięte dzięki zakupom środków trwałych, WNiP i usług doradczych.

Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej w postaci istotnie zmienionej (znacząco ulepszonej) usługi o roboczej nazwie ReNew Face&Body obejmującej zespół usług medycyny estetycznej.

Wartość wydatków całkowitych projektu wynosi 3 498 500,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE stanowi wartość 2 296 299,00 PLN.

 

Revita Centrum Medyczne s.c.
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pod nazwą:
"Rozwój przedsiębiorstwa Revita Centrum Medyczne s.c. w oparciu o innowacje wzornicze"

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty firmy nowych usług oraz poprawa efektywności pracy w ramach obecnie świadczonych usług. Zakłada się, że poprzez ekspercką analizę potencjału naszej firmy we wszystkich obszarach jej działania uda się zdiagnozować kwestie wymagające poprawy i optymalizacji, a także przestrzeń, w której powstaną zupełnie nowe usługi, jeszcze lepiej odpowiadające na potrzeby naszych obecnych i przyszłych klientów. Planuje się jak najlepiej wykorzystać zarówno zgromadzony już potencjał firmy, jak i nadarzające się okazje płynące ze strony trendów na rynku.

Wartość projektu: 113 160.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 96 186.00 PLN

„BON ANTYWIRUSOWY”, UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR bon67

Firma REVITA Centrum Medyczne Spółka Cywilna Ewa Łuniewska, Cezary Rokicki otrzymała grant na realizację projektu rozwojowego dofinansowanego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Bon antywirusowy”, umowa o powierzenie grantu nr BON67.

Celem projektu jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian (innowacji) procesowych i nietechnologicznych w ramach projektu „Bon antywirusowy”.

Wartość projektu: 85 402,92 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 64 169,10 PLN